Sanibroyeuronderdelen snelle levering door geheel Europa - info@broyeuronderdelen.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van:

De Haas Kramer

Edisonstraat 11 (hoofdvestiging)

2811 EM Reeuwijk

Inschrijvingsnummer KvK 29035841

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Haas Kramer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder koop op afstand, tussen De Haas Kramer en koper.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koperter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper voldoende duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de De Haas Kramer de prijs garandeert.

 

4. Aanvullend voor overeenkomsten op afstand tussen De Haas Kramer en consument-koper bevat elk aanbod de volgende informatie betreffende het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht bij een verkoop op afstand.

 

5. Heeft De Haas Kramer bij een overeenkomst op afstand gebruik gemaakt van afbeeldingen op de website dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Haas en Kramer niet.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod heeft aanvaard, dan bevestigt De Haas Kramer de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Haas Kramer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

4. De Haas Kramer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien De Haas Kramer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst (op afstand) niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De Haas Kramer zal uiterlijk bij levering van het product aan koper de volgende informatie, schriftelijk of elektronisch meesturen:

- het bezoekadres van de vestiging van De Haas en Kramer;

- informatie over service na aankoop;

- de in artikel 3 lid 3 en indien van toepassing lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij De Haas Kramer deze gegevens al aan koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

6. Aanvullend voor overeenkomsten op afstand: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument-koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 4 -  gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens

1. De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van De Haas en Kramer vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is De Haas Kramer niet aansprakelijk.

2. De intellectuele eigendomsrechten op de door De Haas Kramer gepresenteerde documenten of

anderszins, waaronder afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, modellen en vormen en al

hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of

daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij De Haas Kramer.

 

3. De koper is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haas Kramer, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

4. De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door De Haas Kramer wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

1. Bij de aankoop op afstand van producten heeft de consument-koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument-koper of een vooraf door de consument-koper aangewezen en aan De Haas Kramer bekend gemaakte gemachtigde.

2. Als de consument-koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Haas Kramer.

3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument-koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) De Haas Kramer. Dit hoeft niet als De Haas Kramer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument-koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument

5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in zoveel mogelijk originele staat en verpakking aan De Haas en Kramer retourneren, conform de door De Haas Kramer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. De consument-koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel. Beschadiging van de verpakking wordt aangemerkt als een waardevermindering van het product van ten minste 25%.

7. Het fysiek retourneren van producten dienen aan De Haas Kramer te worden aangekondigd en door De Haas Kramer te worden bevestigd.

8. De consument-koper wordt een modelformulier herroepingsrecht verstrekt.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal De Haas Kramer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst terugbetalen.

3. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

 

2 Bij twijfel of een product onder het herroepingrecht valt dient de consument-koper contact op te nemen met De Haas Kramer.

Artikel 8 - De prijs

1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen en de prijzen op de website zijn inclusief btw.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Haas Kramer, of door haar ingeschakelde derden, is niet aansprakelijk voor enige schade van de koper met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door De Haas Kramer of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

 

2. De Haas Kramer is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan het product en andere zaken die zijn ontstaan bij installatie door partijen die koper hiervoor heeft ingeschakeld dan wel door de installatie door de koper zelf. De Haas Kramer beoordeelt, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, aan de hand van foto’s (van bochten en afvoerleidingen) die koper opstuurt of de installatie juist is uitgevoerd. Installatie van een Broyeur moet voldoen aan het bouwbesluit norm EN12056-4 .

3. De Haas Kramer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van installatie van producten van de Haas Kramer in woonarken, schepen, bedrijfsruimten of studentenwoningen.

4. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien De Haas Kramer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

5. Het in de leden 1 en 2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de koper opzet of bewuste roekeloosheid van De Haas Kramer bewijst, in welk geval De Haas en Kramer echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de koper althans zal de aansprakelijkheid van De Haas kramer nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen.

6. De aansprakelijkheid van De Haas Kramer is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte

en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, zulks steeds ter keuze van De Haas Kramer.

 

7. De koper vrijwaart De Haas Kramer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en). Voorts vrijwaart de koper De Haas Kramer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met de (elektronische) verzending van de door De Haas Kramer verstrekte informatie. De vrijwaring geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van De Haas Kramer.

Artikel 10 - Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van De Haas Kramer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Haas Kramer kan worden gevergd.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook,

blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van De Haas en Kramer, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

3. Indien De Haas Kramer door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is De Haas Kramer gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van De Haas Kramer. Ingeval van overmacht kan de koper De Haas Kramer niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11 - Garantie

1. Op de producten van De Haas Kramer wordt een garantie verstrekt. De garantietermijn bedraagt twee jaar na levering van het product.

2. De garantie vervalt bij onjuiste montage, oneigenlijk gebruik. De koper/installateur is verantwoordelijk voor de installatie en de keuzes van de gebruikte materialen. In geval van een onterecht beroep op de garantie behoudt De Haas Kramer zich het recht voor kosten in rekening te brengen met een minimum van € 65,00.

3. Koper zal op verzoek van De Haas Kramer op voorhand foto’s verstrekken van het geplaatste product en koper zal desgevraagd informatie verstrekken over de wijze van montage en de toegepaste materialen. De Haas Kramer zal het beroep op garantie afwijzen indien aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens blijkt dat het product onjuist is gemonteerd of gebruikt. De door de koper toegezonden foto's kunnen worden gebruikt op de website van De Haas Kramer en kunnen worden aangewend voor opleidingsdoeleinden.

4. De garantie vervalt wanneer zonder schriftelijke toestemming van De Haas en Kramer, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of de producten, en aan dit product of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product of de producten niet zijn.

5. Koper zal gebreken zo spoedig, doch binnen uiterlijk zeven werkdagen nadat het gebrek ontdekt is, of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan De Haas Kramer melden. Bij niet tijdige melding vervalt de garantie.

6. Indien het product is geplaatst op een: Woonark, schip, studentenkamer, onzelfstandige woonruimte (“kamer verhuur”) en in een bedrijfsmatige omgeving wordt geen garantie gegeven.

Artikel 12 -  Levering onderdelen aan installatiebedrijven

1. De Haas Kramer levert onderdelen van haar producten uitsluitend aan installatiebedrijven.

2. Bij koop van onderdelen voor een bedrag lager dan € 150, wordt een toeslag van € 15 gerekend.

Artikel 13 - Bestelling en Levering

1. De Haas Kramer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan De Haas Kramer kenbaar heeft gemaakt.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Haas Kramer tot het moment van aflevering aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

1. Consument-koper betaalt op moment van bestelling of aflevering, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

2. Indien de koper, niet consument-koper, niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft De Haas Kramer het recht de nakoming van al haar verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al de overige rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3. In geval van wanbetaling van koper, niet-consument koper, heeft De Haas Kramer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen minimaal € 75,00.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven met foto’s en of film worden ingediend bij De Haas Kramer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij De Haas Kramer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de koper door De Haas Kramer binnen de termijn van 14 dagen geïnformeerd over de indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 16 - Geschillen

1 Op overeenkomsten tussen de De Haas Kramer en de koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat De Haas Kramer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de De Haas Kramer is gevestigd.

 

Voor het afhalen van onderdelen / producten:

U ontvangt na de bestelling een persoonlijk gerichte mail, hierin staat vermeld wanneer u de bestelling kunt afhalen.
U dient bij het afhalen een kopie (op papier afgedrukt) betaalbewijs en de factuur te tonen ( zonder een van deze beiden wordt de bestelling niet afgegeven) om legitimatie kan worden gevraagd.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat